فرم خدمات آزمایشگاهی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- فرم خدمات آزمایشگاهی
1 نام پژوهشگر
2 نام خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
HPLC - هر نمونه
میکروسکوپ فلوئورسانس - هر نمونه
میکروسکوپ اینورت - هر نمونه
استریومیکروسکوپ - هر نمونه
میکروسکوپ نوری - هر نمونه
Micro Plate Reader - هر نمونه
Real-Time PCR - هر Run
ترموسایکلر (PCR) - هر Run
استفاده از دستگاه ژل داک - هر عکس
استفاده از دستگاه الکتروفورز - هر Run با 14 نمونه
استخراج RNA (مواد آزمایشگاه) - هر نمونه
استخراج RNA (مواد محقق ) - هر نمونه
استخراج DNA (مواد آزمایشگاه) - هر نمونه
استخراج DNA (مواد محقق) - هر نمونه
RT-PCR (مواد آزمایشگاه) - هر نمونه
RT-PCR (مواد محقق) - هر نمونه
انجام هر ریکشن (مواد آزمایشگاه) - هر نمونه
انجام هر ریکشن (مواد محقق) - هر نمونه
تست PCR (مواد آزمایشگاه)
تست PCR (مواد محقق)
استفاده از گیوتین
Freeze Drying - هر 15 ml
Freezer -80 - هر هفته
Freezer -40 - هر هفته
Freezer -20 - هر هفته
Freezer 4 - هر هفته
GC-MS - هر نمونه
Homogenizer - هر نمونه
FT-IR - هر نمونه
Germinator - ماهیانه
Desiccator - بیش از 2 ساعت
سانتریفیوژ معمولی - هر Run
هود لامینار - هر نمونه
Microfuge - هر نمونه
Refrigerated Centrifuge - هر Run
Ultra-Centrifuge - هر Run
تقطیر در خلاء عصاره گیری با Rotary evaporator - هر نمونه
اسانس گیری (کلونجر) - هر نمونه
آسیاب - هر نمونه
آون - هر روز
اتوآنالایزر (بسته به نوع تست )
بن ماری - هر ساعت
اتوکلاو (هر ران)
مایکرو ویو - هر نمونه
نانو دراپ - هر نمونه
UV-Visible double Beam (اسپکترو فتومتر ) - هر نمونه
UV Cabinets - هر نمونه
آب مقطر گیری (دوبار تقطیر) هر لیتر
Shaker Incubator (هر ساعت )
PH متر - هر نمونه
حمام التراسونیک - هر نمونه
هیتر استیرر - هر ساعت
کوره الکتریکی - هر ساعت
شیکر لوله - هر ساعت
انکوباتور - هر ساعت
یخ ساز
ورتکس - هر نمونه
ترمو بلاک - هر ساعت
ترازو سه رقم اعشار - هر نمونه
ترازو چهار رقم اعشار - هر نمونه
تراز و دو رقم اعشار - هر نمونه
انکوباتور CO2 - هر ساعت
نگهداری نمونه در تانک ازت - ماهیانه
تعیین MIC (مواد آزمایشگاه) - هر نمونه
تعیین MIC (مواد محقق) - هر نمونه
تعیین MBC (مواد آزمایشگاه) - هر نمونه
تعیین MBC (مواد محقق) - هر نمونه
روتارود - هر نمونه
کشت سلول (دفریزینگ، تعویض محیط، فریزینگ و پاساژ) - هر نمونه
بررسی سمیت سلولی با استفاده از MTT - هر نمونه
Shuttle Box - هر نمونه
هود شیمیایی - هر ساعت
Tail flick test - هر نمونه
تهیه بلوک و لام از بافت های جانوری
مطالعات حیوانی - توافقی
تست آنتی اکسیدان - بسته به روش
آنالیز فیتوشیمیایی - بسته به نوع آنالیز
3 تعداد نمونه
4 برآورد هزینه (به ریال)
5 مبلغ قابل پرداخت (به ریال)
6 تاریخ انجام آزمایش

تاریخ شمسى: